mercoledì 2 gennaio 2013

Vogue Korea | Gennaio 2013 | Woman in Folk Painting

Redazionale "Woman in Folk Painting" tratto da Vogue Korea di Gennaio, Fotografo Koo Bohn Chang, Stylist Seo Young HeeModella Lee Hye Jung.